Lydon Incorvaja

Lydon Incorvaja twieled fil 11 ta Awissu fl 1996 u jghix gewwa il lokalita tal gzira. Huwa kantant, Attur u stilista tax xaghar. Fleta ta 14 il sena beda jattendi lezzjonijiet one to one ma Soprana internazjonali Gillian Zammit fejn hemek beda jigi preparat biex ipoggi ghal ezamijiet fuq bazi internazzjonali. Fl 2015 beda jattendi ukoll ghal lezzjonijet one to one gewwa “Vocal Booth Studios” taht l gharfien ta Glen Vella biex ikun jista ittejjeb il prezenza tieghu fuq li stage.

Lydon ser ikun akkumpanjat min 4 backing vocals li huma, Angela Tirchett, Jackie Pace Delicata, Josef Tabone u Clive Muscat

 Il-Ħsieb tal-Kanzunetta:  

Il kanzunetta “Weghdni” giet miktuba mil awtrici Rita Pace u muzika ta Glen Vella.

Weghdni hija l-istorja ta guvni li minn tfulitu kien imgieghel jinbidel u jichad dak li jhoss biex ikun meqjus normali. Kienu jgaghluh iwieghdhom li se jkun dak li jriduh huma izda meta ghadda z-zmien induna li l-unika weghda li kellu jaghmel kienet mieghu innifsu, li jaccetta lilu nnifsu kif inhu u jghix kif jixtieq hu.Wara kollox kulhadd ghandu dritt ikun kuntent bih innifsu qabel ma joghgob lil haddiehor.